Dziś, czyli 5 maja, w ramach funduszu IJ4EU opublikowano dwa nowe zaproszenia do wzięcia udziału w projektach dotyczących transgranicznego dziennikarstwa śledczego w UE, krajach kandydujących do UE i Wielkiej Brytanii.

W ramach programu Investigation Support IJ4EU zostaną rozdysponowane środki od 5000 EUR do 50 000 EUR na nowe projekty dotyczące transgranicznego dziennikarstwa śledczego, w tym niedawno rozpoczęte, a także projekty wchodzące w swoje nowe fazy. Ostateczny termin składania wniosków to 14 czerwca. Oczekuje się, że drugie zaproszenie w ramach tego programu zostanie wystosowane w sierpniu. Pełne informacje i często zadawane pytania.

Oddzielnie w ramach programu Publication Support IJ4EU zostaną przekazane dotacje sięgające €6,250 jako wsparcie krótkoterminowe już rozpoczętych projektów transgranicznych wymagających środków do ich ukończenia lub publikacji. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym od dzisiaj, czyli 5 maja, do 18 września.Zwycięzcy kandydaci zostaną poinformowani o decyzji w ciągu czterech tygodni. Pełne informacje i często zadawane pytania.

Ogółem w ramach funduszu IJ4EU zostaną rozdysponowane bezpośrednie dotacje o wartości 1 miliona EUR mające pomóc w realizacji transgranicznych dziennikarskich projektów śledczych prowadzonych w interesie publicznym w 2020 r. W ramach programu Investigation Support zostanie przekazane ok. 800 000 EUR, a w ramach programu Publication Support – 200 000 EUR. (Więcej o funduszu IJ4EU oraz powodach, dla których wspieramy dziennikarstwo śledcze). Dotacje te stanowią kontynuację pomyślnie zrealizowanego programu pilotażowego IJ4EU w roku 2018, w ramach którego fundusze przekazano na 12 transgranicznych projektów śledczych.

Pierwsze zaproszenia IJ4EU w 2020 r. Potrzebne obecnie: Wasze projekty

Kryteria udziału są takie same dla obu programów. Wnioski muszą być składane przez zespoły, których członkowie zamieszkują co najmniej jedno państwo członkowskie UE lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE i jeden kraj będący oficjalnym kandydatem. Dziennikarze mieszkający w Wielkiej Brytanii będą traktowani jako dziennikarze zamieszkujący Unię Europejską i dlatego mogą ubiegać się o dotacje IJ4EU w 2020 r. Dodatkowo projekty (zarówno proponowane, jak i już rozpoczęte) muszą koncentrować się na tematach o znaczeniu transgranicznym. Uwzględniane będą śledztwa dotyczące wszystkich tematów. 

Do składania wniosków równie serdecznie zapraszamy zespoły dziennikarzy-wolnych strzelców, dziennikarzy zatrudnionych na etat i organizacje medialne, a także wymienione osoby i organizacje w dowolnej kombinacji. Będą rozpatrywane wnioski zespołów pracujących we wszystkich rodzajach mediów: papierowych, w radiu i telewizji, internetowych, zajmujących się produkcją filmów dokumentalnych i działających na wielu platformach. Celem projektów musi być ich publikacja w środkach masowego przekazu w co najmniej dwóch krajach.

Dotacje IJ4EU można wykorzystać na pokrycie prawie wszystkich rodzajów kosztów niezbędnych do wyprodukowania treści dziennikarskich. Dotyczy to także kosztów wynagrodzeń i zasobów ludzkich zarówno w przypadku dziennikarzy zatrudnionych na etat, jak i wolnych strzelców, a także kosztów badań, podróży, tłumaczeń i kosztów administracyjnych.

Dotacje w ramach programu Investigation Support są przyznawane przez niezależne jury pod przewodnictwem redaktora naczelnego dziennika Süddeutsche Zeitung Wolfganga Kracha, wiodącego dziennikarza w śledztwie prowadzonym w sprawie Panama Papers i Paradise Papers, który stał już na czele jury IJ4EU w 2018 r. Projekty w ramach Publication Support są wybierane przez ekspertów EJC, aby zapewnić szybkie rozpatrywanie wniosków w trybie ciągłym, co pozwoli na przekazywanie dotacji na już rozpoczęte projekty. Więcej informacji na temat procesu wyboru projektów i kryteriów.

Wszystkie szczegóły dotyczące obu programów finansowania, w tym dotyczące sposobu składania wniosków oraz informacje o projektach finansowanych w przeszłości można znaleźć na stronie internetowej IJ4EU. Często zadawane pytania dotyczące składania wniosków.

Celem funduszu IJ4EU jest zapewnianie wsparcia dziennikarzom śledczym w tym istotnym i pełnym wyzwań czasie dla dziennikarstwa i mediów. W czasach trwającego kryzysu zdrowia publicznego dziennikarstwo śledcze w żaden sposób nie utraciło swojego znaczenia. 

O IJ4EU

IJ4EU (Investigative Journalism for Europe) to fundusz wspierający transgraniczne dziennikarstwo śledcze. Przekazujemy dotacje zespołom dziennikarzy w Europie badającym tematy pozostające w interesie publicznym.

Fundusz IJ4EU prowadzony jest przez konsorcjum trzech organizacji: International Press Institute (IPI), European Journalism Centre (EJC) i European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Na czele konsorcjum stoi IPI, który zarządza programem Investigative Support. EJC zajmuje się programem Publication Support. Pod koniec lata ECPMF ogłosi nową nagrodę dla osób zajmujących się transgranicznym dziennikarstwem śledczym.

Program IJ4EU jest finansowany przez Komisję Europejską i fundację Fritt Ord. Kolejne organizacje w ramach współpracy partnerskiej zostaną ogłoszone po potwierdzeniu. Program zachowuje całkowitą niezależność od darczyńców, jeśli chodzi o wybór projektów. Ściśle gwarantuje się także niezależność redaktorską wszystkich beneficjentów. 

Pytania?

Zachęcamy zainteresowanych wnioskodawców do odwiedzenia strony internetowej IJ4EU i naszej strony z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi składania wniosków. Zapraszamy do kontaktu w przypadku dalszych pytań.

Kontakt

Pytania ogólne / dotyczące programu Investigative Support: Scott Griffen, zastępca dyrektora IPI (sgriffen@ipi.media)

Pytania dotyczące programu Publication Support: Zlatina Siderowa, menedżerka projektu (siderova@ejc.net).